Allmänna villkor inklusive ansvarsbegränsning för Corpac Deutschland GmbH & Co. KG.

1. Tillämpningsområde

Ovanstående leverans- och betalningsvillkor gäller för alla våra leveranser och tjänster. Motstridiga villkor ska endast anses vara godkända om deras giltighet har bekräftats skriftligen av oss. Våra villkor ska anses vara accepterade senast vid ovillkorligt godkännande av vår leverans.

2. Erbjudande, ingående av avtal, korrespondens

Våra erbjudanden, prislistor och liknande kan alltid ändras. Alla beställningar samt skriftliga och telefoniska avtal kräver vår skriftliga bekräftelse inom ramen för den befintliga representationsfullmakten för att vara giltiga.

3. Leveranstider och kvantiteter

a) Leveranstiderna ska endast anses ha avtalats efter uttrycklig skriftlig bekräftelse. Leveranstiden börjar löpa från och med datumet för vår orderbekräftelse.
b) Vi har rätt att göra delleveranser och fakturera dem separat, förutsatt att delleveranserna är rimliga för avtalspartnern. Vår avtalspartner kan däremot inte kräva delleveranser om inte annat uttryckligen överenskommits.
c) Vi har rätt att minska en beställning med upp till 30 % av beställningsmängden om råvarubrist uppstår utan vår inblandning.
d) Över- eller underleveranser på upp till 10 % kan förekomma av produktionsrelaterade skäl.
e) Deadlines och datum ska rimligen förlängas på grund av oförutsägbara händelser och andra omständigheter som vi inte är ansvariga för. Om vi bryter mot våra skyldigheter är vi endast ansvariga för skadestånd i enlighet med avsnitt 15 i dessa villkor.
f) Om beställningar har gjorts på avrop måste dessa godkännas inom tre månader. Vi har rätt att fakturera för kvantiteter som inte har godkänts efter denna period.

4. Force Majeure

I händelse av force majeure och händelser som kan jämställas med force majeure, såsom brand, översvämning, jordbävning, krig, inbördeskrig eller arbetskonflikt och andra störningar i verksamheten som inte beror på vårt eget fel på grund av myndighetsingripanden, leveransfel, brist på arbetskraft, energi eller råvaror, ska leveranstiden förlängas utan vidare med hindrets varaktighet, dock med högst 12 veckor. Förlängningen ska endast träda i kraft om vår avtalspartner omedelbart informeras om orsaken till hindret så snart det kan förutses att den ovannämnda tidsfristen inte kan hållas. Om hindret varar längre än 12 veckor har vi rätt att häva avtalet. Ytterligare anspråk från vår avtalspartner, i synnerhet för skadestånd och ersättning, är uteslutna.

5. Klagomål

a) Mottagaren är skyldig att omedelbart undersöka de varor som vi har levererat. Reklamationer kan endast göras skriftligen till oss inom 8 dagar efter att mottagaren har mottagit varorna. Det datum då vi mottar klagomålet är avgörande.
b) Brister i en del av leveransen ger inte kunden rätt att reklamera hela leveransen. I detta fall ska de defekta delarna returneras till oss, förutsatt att vi har gett vårt samtycke.
c) I händelse av fel som vi har erkänt kan vi, efter eget gottfinnande, reparera de reklamerade varorna eller leverera en ersättning eller ersätta motsvarande värde. Ytterligare anspråk såsom skadestånd, avtalsvite och liknande är uteslutna om det inte rör sig om grov vårdslöshet från någon av våra anställda.
d) Vår avtalspartners rättigheter på grund av fel i varan ska fastställas i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna med förbehållet att vår avtalspartner måste ge oss en rimlig tidsfrist på minst 4 veckor för efterleverans, varvid kunden förbehåller sig rätten att i enskilda fall ge oss en rimlig tidsfrist på mindre än 4 veckor om en tidsfrist på minst 4 veckor för efterleverans är oskälig för kunden.
e) Meddelanden om brister befriar inte kunden från sin skyldighet att betala i tid. Kunden har endast rätt till kvittning om hans motkrav har fastställts juridiskt, är obestridda eller har erkänts av oss. Kunden ska inte heller ha rätt att hålla inne på grund av omtvistade motkrav. Vi utesluter också ansvar för vinstförlust och andra ekonomiska förluster som kunden drabbas av. 6.

6. Leveranskvalitet

a) Kvaliteten på våra produkter beror på de råvaror som finns tillgängliga. Vi är därför endast ansvariga för kvalitetsförändringar, färgskillnader och viktavvikelser om de kunde ha undvikits under de givna omständigheterna. Mindre avvikelser från broschyrer, provleveranser eller prover kan i princip inte invändas.
b) Ingen garanti ges för varornas lämplighet för ett specifikt ändamål. Egna funktionstester är oumbärliga!
c) När det gäller plastprodukter måste vi av tekniska skäl reservera oss för de svängningar som är vanliga i handeln när det gäller materialets tjocklek (±15 %) och produkternas dimensioner (±5 %). Eventuella fluktuationer inom detta område ger oss inte rätt till skadestånd, kompensation eller avdrag från det överenskomna priset. Leverans av en liten mängd defekta varor (upp till 2 % av den totala mängden) kan inte bestridas.
d) Mindre färg- och registeravvikelser i tryckta produkter kan inte invändas. Vi tar inget ansvar för hållbarheten hos de tryckfärger som vi använder.
e) Med förbehåll för främst överenskomna specifikationer/produktbeskrivningar garanterar vi att våra filmer behåller sina egenskaper i 24 månader om de förvaras i originalförpackning, skyddade från ljus (särskilt skydd mot UV-strålning), vid temperaturer mellan 15 och 35 grader Celsius och en relativ luftfuktighet mellan 40 och 65 % och inte kommer i kontakt med obehagliga lukter. Inga ytterligare överenskommelser om kvalitet har gjorts, vilket innebär att leverantörens garanti är uttryckligen utesluten i händelse av avvikande allmänna villkor och eventuella fel som uppstår som en följd av detta.
f) Med förbehåll för ovanstående, överordnade specifikationer, uppfyller de varor som vi ska leverera GKV:s test- och utvärderingsklausul för polyetenfilmer och produkter som tillverkats av dem, som deponerats hos Federal Institute for Materials Testing i Berlin.

7. Prover och utkast

Prover och exemplar ska endast anses vara ungefärliga och ska endast garantera en ungefärlig kvalitet på provet.
a) I den mån prover och utkast tillhandahålls av oss förbehåller vi oss all upphovsrätt, särskilt rätten till reproduktion. Trots att kunden betalar för designen förblir dessa rättigheter vår egendom.
b) Tryckrullar som levereras av oss förblir vår egendom.
c) Köparen eller beställaren ska i alla händelser ansvara för att säkerställa att inga upphovsrätts-, varumärkes- eller andra rättigheter som tillhör tredje part kränks av de prover som tillverkas enligt hans specifikationer eller som han ställer till förfogande.

8. Priser

De priser som vi uppger är alltid från vår fabrik eller vårt lager. Om priserna på råvaror och förnödenheter eller energi ökar efter det att avtalet har ingåtts, eller om kollektivt överenskomna löner och skatter som belastar företaget ökar, förbehåller vi oss rätten att justera leveranspriserna i den omfattning som detta medför. Den lagstadgade mervärdesskatten ingår inte i våra priser. Den kommer att anges separat i fakturan enligt den lagstadgade skattesatsen på faktureringsdagen.

9. Försändelse, risköverföring

a) Om inget annat avtalats ska avsändning och transport ske på vår avtalspartnens risk. Risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av varorna övergår till vår avtalspartner så snart varorna har överlämnats till speditören, transportören eller någon annan person som utsetts för att utföra transporten. Överlämnandet ska anses ha ägt rum om vår avtalspartner inte har accepterat det.
b) Leveranserna ska ske enligt vårt gottfinnande med järnväg, post, speditör eller vår egen lastbil i lämpligt förpackningsmaterial enligt vårt val.
c) Endast på begäran av vår avtalspartner och på dennes bekostnad ska vi försäkra leveransobjektet mot alla försäkringsbara risker som vår avtalspartner begär, särskilt mot stöld och transportskador. Fall av transportskador ska omedelbart anmälas till oss, och mottagaren ska vid leverans se till att motsvarande krav och reservationer registreras hos transportören.
d) Om varorna levereras på europaletter ska de omedelbart bytas ut mot användbara europaletter. Om inget utbyte sker vid leveransen förblir europallarna säljarens egendom. Säljarens självkostnadspris ska debiteras för europallar som inte byts ut.

10. Betalningsvillkor

a) Om inget annat skriftligen överenskommits ska betalning ske inom 10 dagar från fakturadatum med 2 % rabatt eller inom 30 dagar utan avdrag.
b) Om den betalningstid som anges i a) överskrids, är köparen automatiskt i dröjsmål utan ytterligare påminnelse. Förfall inträffar efter 30 dagar från fakturadatumet. Köparen är skyldig att betala dröjsmålsränta på 3 % över Deutsche Banks respektive diskonteringsränta per år från fakturabeloppet. Eventuella rabatter som beviljats skall förverkas.
c) Om köparen är i dröjsmål med ett förfallet fakturabelopp ska alla andra utestående fakturor från köparen förfallas till betalning omedelbart, även om betalningstiden ännu inte har löpt ut.
d) d)Upptäckten av en ogynnsam finansiell situation hos köparen före eller efter en leverans ger oss rätt att upphäva de beviljade betalningsvillkoren och kräva omedelbar betalning av alla utestående fakturor eller motsvarande säkerheter. Detta gäller vid följande händelser:
i. Vår avtalspartner ansöker om att inleda ett rättsligt eller utomrättsligt insolvens- eller ackordsförfarande eller ett rättsligt eller utomrättsligt insolvens- eller ackordsförfarande inleds mot vår avtalspartners tillgångar eller att inledandet av ett sådant förfarande avvisas på grund av brist på tillgångar.
ii. Det finns en skriftlig kreditupplysning från en bank eller ett kreditupplysningsföretag som visar att vår avtalspartner inte är kreditvärdig eller att hans ekonomiska förhållanden har försämrats avsevärt. Om vår avtalspartner inte uppfyller vårt berättigade krav på förskottsbetalning inom en rimlig tidsfrist som vi har fastställt, trots att vi har förklarat för honom att vi kommer att vägra att acceptera ytterligare prestationer från hans sida efter det att tidsfristen har löpt ut, har vi rätt att frånträda avtalet eller kräva skadestånd i stället för att utföra prestationen, men endast med avseende på den del av avtalet som ännu inte har utförts av oss.
e) Rabatter som beviljas av oss gäller endast om köparen uppfyller de betalningsvillkor som vi har fastställt. I annat fall har vi rätt att ta tillbaka rabatter och

11. Klausul om löpande konto/balans (klausul om affärsförbindelser)

Säljaren ska behålla äganderätten till varorna tills alla säljarens fordringar på köparen som härrör från affärsförhållandet, inklusive framtida fordringar som också härrör från avtal som ingåtts samtidigt eller senare, i det befintliga löpande kontorsförhållandet (affärsförhållandet) har reglerats. Äganderättsförbehållet avser det redovisade saldot.

12. Utökat äganderättsförbehåll vid vidareförsäljning med klausul om förhandsöverlåtelse

a) Köparen har rätt att sälja varorna med förbehåll för äganderätten i den normala affärsverksamheten, men han överlåter härmed till säljaren alla fordringar till ett belopp motsvarande det slutliga fakturabeloppet (inklusive moms) av säljarens fordran som uppkommer för honom genom vidareförsäljningen mot hans kunder eller tredje part, oavsett om de köpta varorna har sålts vidare utan eller efter bearbetning. Den fordran som köparen i förväg överlåter till säljaren avser också det erkända saldot och, om köparen går i konkurs, det då existerande (orsakssamband) saldot.
b) Köparen har rätt att driva in denna fordran även efter överlåtelsen. Säljarens befogenhet att själv driva in fordran påverkas inte av detta. Säljaren förbinder sig dock att inte driva in fordran så länge köparen uppfyller sina betalningsskyldigheter med hjälp av de insamlade intäkterna, inte är i dröjsmål med betalningen och i synnerhet inte har lämnat in någon ansökan om konkurs eller ackord eller ställt in betalningarna. Om så är fallet kan säljaren dock kräva att köparen informerar honom om de överlåtna fordringarna och deras gäldenärer, lämnar alla uppgifter som behövs för indrivning, överlämnar relevanta handlingar och informerar tredjepartsgäldenärerna om överlåtelsen.
c) Köparens bearbetning eller omvandling av försäljningsobjektet ska alltid utföras för säljarens räkning. Om försäljningsobjektet bearbetas med andra objekt som inte tillhör säljaren, ska säljaren förvärva delägarskap i det nya objektet i förhållande till försäljningsobjektets värde i förhållande till de andra bearbetade objekten vid tidpunkten för bearbetningen.
d) I alla andra avseenden ska samma sak gälla för det föremål som skapats genom bearbetning som för det försäljningsobjekt som levererats under förbehåll. Om försäljningsobjektet oskiljaktigt blandas med andra objekt som inte tillhör säljaren, ska säljaren förvärva delägarskap i det nya objektet i förhållande till försäljningsobjektets värde i förhållande till de andra blandade objekten vid tidpunkten för blandningen. Om sammanblandningen sker på ett sådant sätt att köparens föremål är att betrakta som huvudföremål, ska det anses vara överenskommet att köparen överlåter delägarskap till säljaren i proportion till detta. Köparen ska förvara den på så sätt skapade ensamrätten eller deläganderätten i tryggt förvar för säljaren.

13. Konfidentialitet, äganderätt till handlingar

Vi har rätt till obegränsad äganderätt och upphovsrätt till kostnadsberäkningar, kalkyler, ritningar, utkast, formar, prover, modeller, kopior, verktyg, simuleringar, filer och andra dokument eller uppgifter som vår avtalspartner har fått direkt från oss eller på vårt initiativ från tredje part. Vår avtalspartner förbinder sig att inte göra sådana föremål tillgängliga för tredje part i någon form utan vårt uttryckliga samtycke och lovar oss dessutom ett avtalsvite på 10 000 euro för varje enskilt fall av överträdelse av denna skyldighet. Detta ska inte påverka vår rätt att kräva ersättning för skador som faktiskt uppkommit och som överstiger det avtalsenliga skadeståndet.

14. Industriell äganderätt

a) Om varorna ska tillverkas enligt ritningar, prover eller annan information som tillhandahålls av avtalspartnern, ska avtalspartnern ansvara för att säkerställa att tredje parts rättigheter, särskilt patent, bruksmodeller, andra industriella rättigheter och upphovsrätt, inte kränks därigenom. Avtalspartnern ska hålla oss skadeslösa från krav från tredje part som uppstår till följd av intrång i sådana rättigheter. Dessutom ska vår avtalspartner stå för alla kostnader som vi ådrar oss till följd av att tredje part hävdar att sådana rättigheter kränks och att vi försvarar oss mot detta. Detsamma gäller för användning av prover, utkast, konstverk etc. som utarbetats av oss eller tillhandahållits av vår avtalspartner.
b) Om det under vårt utvecklingsarbete skapas resultat, lösningar eller tekniker som på något sätt kan skyddas av industriell äganderätt, är vi ensamma ägare till de resulterande äganderätterna, upphovsrätterna och nyttjanderätterna, och vi förbehåller oss rätten att lämna in motsvarande ansökningar om industriell äganderätt i vårt eget namn och i vårt namn.

15. Begränsning av ansvar

a) Corpac Deutschland GmbH & Co. KG för skadestånd, oavsett rättslig grund, särskilt på grund av omöjlighet, försening, felaktig eller felaktig leverans, avtalsbrott, åsidosättande av skyldigheter under avtalsförhandlingar och olagliga handlingar, begränsas i enlighet med följande bestämmelser, i den mån det i varje enskilt fall rör sig om ett fel.
b) Corpac Deutschland GmbH & Co. KG är inte ansvarig vid enkel vårdslöshet från dess organ, lagliga företrädare, anställda eller andra ställföreträdare, i den mån detta inte innebär ett brott mot väsentliga avtalsförpliktelser. Väsentliga avtalsförpliktelser är skyldigheterna att leverera och i förekommande fall installera leveransobjektet i rätt tid, att det är fritt från äganderättsliga fel samt sådana materiella fel som mer än obetydligt försämrar dess funktionalitet eller användbarhet, samt rådgivnings-, skydds- och omsorgsförpliktelser som syftar till att göra det möjligt för kunden att använda leveransobjektet i enlighet med avtalet eller som syftar till att skydda kundens personals liv och hälsa eller att skydda kundens egendom från avsevärda skador.
c) Om Corpac Deutschland GmbH & Co. KG är skadeståndsskyldig i sak enligt punkt II, är detta ansvar begränsat till skador som Corpac Deutschland GmbH & Co. KG vid tidpunkten för avtalets ingående förutsåg som en möjlig följd av ett avtalsbrott eller som företaget borde ha förutsett genom att iaktta vederbörlig omsorg. Indirekta skador och följdskador som beror på brister i leveransobjektet berättigar dessutom endast till ersättning i den mån sådana skador typiskt sett kan förväntas vid användning av leveransobjektet på avsett sätt.
d) Vid ansvar för enkel vårdslöshet är Corpac Deutschland GmbH & Co. KG begränsas till ett belopp på 5 000 000,00 euro per skadeståndskrav för egendomsskador och till ett belopp på 500 000,00 euro per skadeståndskrav för ytterligare ekonomiska förluster till följd av dessa (i enlighet med de aktuella täckningsbeloppen i företagets företags- och produktansvarsförsäkringar), även om det rör sig om en överträdelse av väsentliga avtalsförpliktelser.
e) Ovanstående undantag och ansvarsbegränsningar gäller i samma utsträckning för organ, juridiska ombud, anställda och andra ställföreträdare för Corpac Deutschland GmbH & Co. KG. I den mån Corpac Deutschland GmbH & Co. KG ger teknisk information och/eller agerar som rådgivare och denna information och/eller rådgivning inte ingår i de tjänster som företaget är skyldigt enligt avtal, sker detta kostnadsfritt och utan ansvar.
f) De ovannämnda begränsningarna gäller inte Corpac Deutschland GmbH & Co. KG för uppsåtligt eller bedrägligt beteende, för garanterade egenskaper, för skador på liv, lem eller hälsa eller enligt produktansvarslagen.

16. Tillämplig lag, behörig domstol, övrigt

a) Förbundsrepubliken Tysklands lagstiftning ska tillämpas. Bestämmelserna i FN:s konvention om avtal om internationella köp av varor ska inte tillämpas.
b) För att köparen är en köpman, en offentligrättslig juridisk person eller en offentligrättslig specialfond ska Corpac Deutschland GmbH & Co. KG. Corpac Deutschland GmbH & Co. KG har dock också rätt att väcka talan vid den domstol som är ansvarig för köparen.
c) Om enskilda klausuler skulle vara helt eller delvis ogiltiga ska detta inte påverka giltigheten av de övriga bestämmelserna. Den helt eller delvis ogiltiga bestämmelsen ska ersättas med en bestämmelse vars ekonomiska verkan kommer så nära den ogiltiga bestämmelsens som möjligt.

Corpac Germany GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Str. 4
71720 Oberstenfeld, Tyskland

Telefon +49- 70 62 - 914 36 0
Fax +49-70 62 - 914 36 22
Webb: www.corpac.de
E-post: info@corpac.de

Kontakta

Corpac AB
Växthusvägen 10
43533 Mölnlycke

+46 703 290 290info@corpac.se
 

Till Kontaktformuläret